Rezultatele probei interviu Referent II

 02-12-2019

Anunț cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție la Referent II în Biroul Management instruire din Instrucție și educație:
 
Nr.crt. Codul candidatului Punctaj Mențiunea ADMIS/RESPINS
1. CR 596 96 ADMIS
2. CR 612 96 ADMIS
3. CR 630 NEPREZENTAT RESPINS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei interviului pot formula contestație până la data de 02.12.2019, ora 15.00, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02655 Vlădeni, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, lt. Cucean Radu, telefon 0368-734223 / 0368-734224.
 
Top