Rezultate proba scrisă Referent II

 19-11-2019

În urma desfășurării probei scrise din data de 18.11.2019 la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II în Biroul management instruire din Instrucție și educație, au fost obținute următoarele rezultate:
 
Nr.crt. Codul candidatului Punctaj Mențiunea ADMIS/RESPINS
1. CR 592 60 ADMIS
2. CR 596 95 ADMIS
3. CR 612 95 ADMIS
4. CR 628 50 ADMIS
5. CR 629 60 ADMIS
6. CR 630 85 ADMIS
7. CR 633 NEPREZENTAT RESPINS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație până la data de 20.11.2019, ora 15.00, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02655 Vlădeni, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, lt. Cucean Radu, telefon 0368-734223 / 0368-734224 (interior 110).
 
Top