Ne mărim echipa: Șef cabinet medical

 16-12-2020

Școala de aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale „BUREBISTA”
scoate la concurs un post de ȘEF CABINET MEDICAL
 
Detalii:
 
 • Grad profesional specific funcției: medic specialist medicină de familie, funcţie militară.
 
 • Candidaţii declaraţi câştigători în urma concursului vor fi chemaţi/ rechemaţi în activitate, în corpul ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta. Gradul maxim care poate fi obţinut de candidații fără obligații militare este locotenent (pentru ofițerii în rezervă, gradul deținut în rezervă dar nu mai mare de maior).
 
 • Condiţiile generale pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în  activitate, în corpul ofiţerilor sunt cele prevăzute de art.1, alin. (1), din Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 70/ 25.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
 
 • Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. a) - c), e) - g), i) şi j) se declară pe proprie răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecţie.
 
 • Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor  sunt:
 1. este absolvent(ă) cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior medical acreditată în domeniul medicinei de familie;
 2. deţine certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
 3. este confirmat(ă) ca medic în specialitatea medicină de familie, nu a fost sancţionat(ă) şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. vechime în muncă în domeniul de specialitate mai mare de 10 ani;
 5. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată “admis”.
 
 • Candidaţii vor depune la sediul Școlii de aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale „BUREBISTA” dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Școlii de aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale, document tipizat;
 2. copia certificatului de naştere;
 3. copia cărţii de identitate, în termen de valabilitate;
 4. fişa de examinare medicală, document tipizat;
 5. fişa cu principalele date de stare civilă, document tipizat;
 6. certificatul de cazier judiciar;
 7. diploma de medic, în copie;
 8. copia certificatului/adeverinţei de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului;
 9. copia certificatului de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, avizat pe anul în curs;
 10. copie după poliţa de asigurare malpraxis, după caz;
 11. dovada/ înscrisul din care rezultă că nu a fost sancţionat de către colegiul de profil;
 12. formular de bază - date personale, document tipizat;
 13. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015;
 14. adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic;
 15. chitanţa de plată a taxei de concurs;
 16. livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
 17. declaraţie pe propria răspundere că își vor desfăşura activitatea timp de cel puţin 4 ani în cadrul unităţii militare în care vor fi numiți în funcţia pentru care au concurat;
 
 • Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane al Școlii de aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale, iar documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija structurii care organizează selecţia.
 • Documentele prevăzute la pct. 4., 6. şi 11. sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
 
 • Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • înscrierea la concurs se face la sediul Școlii de aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale „BUREBISTA”, Str. Gării, VLĂDENI, judeţul BRAŞOV, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în publicația „Viața Medicală” (estimat să apară în perioada 25-31.12.2020) şi postarea lui la sediul unităţii la punctul de relaţii cu publicul;
 • selecţia dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecţie, perioadă în care candidaţii ale căror dosare sunt incomplete, le pot completa;
 • afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie se afişează la sediul unităţii organizatoare în cel mult 24 ore de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor de concurs;
 • contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2 zile lucrătoare, din momentul afişării rezultatului selecţiei, comandantului unităţii militare organizatoare ;
 • soluţionarea contestaţiilor – în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei;
 • probele eliminatorii de aptitudini şi concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicare.
  
 • Candidaţii declaraţi „admis” în urma selecţiei dosarelor de concurs vor parcurge preselecţia - 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfăşura în următoarea ordine: evaluarea psihologică, evaluarea nivelului pregătirii fizice şi examinarea medicală.
 • La fiecare probă eliminatorie participă numai candidaţii care au fost declaraţi „admis” la proba anterioară.
 • Candidaţii declaraţi „apt” şi „admis” în urma desfăşurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice şi a unei probe practice.
 • Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, locul, data şi ora desfăşurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora,  precum şi organizarea concursului se pot obţine la sediul Școlii de aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale, localitatea VLĂDENI, judeţul BRAȘOV.
 
Persoane de contact: Radu CUCEAN sau Teodor CĂPÎLNEAN, tel. 0368734224, 0368734223.
Top